پیش بارگذار (پریلودر)

آیین نامه مربوط به تشکیل شاخه های استانی انجمن جراحان مغز و اعصاب وستون فقرات ایران

1 – تعریف : شاخه انجمن جراحان مغز و اعصاب وستون فقرات ایران، نماینده انجمن مرکزی میباشد و بر اساس مجوز و باهماهنگی و نظارت انجمن مرکزی تشکیل می شود.

2– اهداف : افزایش فعالیت های علمی و صنفی و آموزشی و ارتقاع توان تخصصی اعضا و برقراری ارتباط و همبستگی بین اعضا در سطح کشور و حل مشکلات در رشته مربوط در سطح استان

3-شرایط تشکیل شاخه ها : در هر یک استان های کشور که تعداد همکاران در رشته جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات به حداقل 50 نفر برسد می توانند در خواست تشکیل شاخه را به انجمن مرکزی اعلام کنند در صورتی که تعداد جراحان اعصاب در یک  استان به حد نصاب نرسد می توانند با مشارکت استانهای مجاور اقدام کنند.

4- مراحل اجرایی تشکیل شاخه ها :

 _ همکاران  هر استان در صورت تمایل به تشکیل شاخه در خواست خود را کتبا به انجمن مرکزی ارسال میکنند. لیست حداقل 50 نفری جراحان اعصاب منطقه باید ضمیمه شود.

_ با تایید انجمن مرکزی تاریخ و مکان و انتخابات شاخه مشخص می شود و کاندیدا مشخص میشوند.

_ انتخابات تحت نظارت انجمن مرکزی و با حضور نماینده انجمن  مرکزی انجام می شود.

_ انتخابات به صورت حضوری و با تشکیل جلسه انتخابات و تشکیل هیئت رئیسه سه نفره(( اعضا هیئت رئیسه نباید کاندید باشد) یک نفر رئیس و دو نفر ناظر)) بدون حضور نماینده انجمن مرکزی جلسه رسمیت ندارد

_ 5 نفر به عنوان اعضا هیئت مدیره و یک نفر علی البدل – یک بازرس و یک علی البدل بازرس باید انتخاب و صورت جلسه شود و برای انجمن مرکزی ارسال شود.

_  معیار انتخاب افراد  کسب بالاترین رای حاضری جلسه خواهد بود.

پس از تایید هیئت مدیره توسط انجمن مرکزی هیئت مدیره شاخه ها در اولین جلسه باید  رئیس –نائب رئیس- خزانه دار و دبیر  را انتخاب کنند.

 

صدور و کارت عضویت فقط توسط انجمن مرکزی است و پس از تشکیل مدارک اعضا در خواست صدور کارت از طرف شاخه ها انجام میشود جلسه هیئت مدیره  باید هر ماه تشکیل شود  و صورت جلسه مربوط تنظیم شود 

 

5- شرایط کاندیدا هیئت مدیره و بازرسی :

شرایط کاندید ها  برای هیئت مدیره و بازرسی در هر شاخه  حداقل سه سال فعالیت در رشته جراحی اعصاب و ستون فقرات در منتطقه مربوط است.

پس از رسمیت یافتن شاخه ها می توانند از سربرگ مخصوص شاخه استان به عنوان زیر شاخه انجمن مرکزی همراه با آرم انجمن مرکزی استفاده کنند. .

هر شاخه می تواند حق عضویت سالانه اعضا را طبق تعرفه انجمن مرکزی دریافت و موظف است 50 درصد از کل مبلغ را به صندق انجمن مرکزی واریز کنند.

در صورت برگزاری کنگره ها و کارگاه آموزشی (که باید تحت نظر انجمن مرکزی باشد) مجوز برگزاری و امتیاز بازآموزی توسط انجمن مرکزی انجام می شود و حداقل 50 درصد از هزینه ثبت نام به صندق انجمن مرکزی واریز شود  و شاخه ها موظف هستند گزارش کامل مالی و علمی کنگره را در اختیار انجمن مرکزی ارسال شود.

 

_ رئیس و دبیر هر شاخه بصورت ادواری می توانند در جلسه هیئت مدیره انجمن مرکزی حضور یابند .

_هر سال در کنگره اردیبهشت  در تهران گرد همایی اعضا هیئت مدیره شاخه و هیئت مدیره انجمن مرکزی اعلام می شود.

_شاخه ها موظفند گزارش فعالیت های خود را بصورت مکتوب به انجمن مرکزی ارسال کنند.

_هیئت مدیره و شاخه موظفند به گونه ایی برنامه ریزی کنند که نیاز های سال خود را طبق اساسنامه انجمن تامین کنند و بار مالی برابر انجمن مرکزی ایجاد نکنند.

 

– در هر یک از استانهای کشور که تعداد همکاران در رشته جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات آنان به 50 نفز برسد می توانند شاخه انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات  ایران را در آن استان تشکیل دهند. در صورتی که تعداد به حد نصاب نرسد  با مشارکت استانهای مجاور اقدام نمایند.

– همکاران در صورت تمایل به تشکیل شاخه انجمن جراحان مغز واعصاب و ستون فقرات  ایران مراتب را کتبا به انجمن  مرکز اطلاع داده و پس از تایید هیأت مدیره  مرکزی انتخابات هیأت مدیره آن شاخه با حضور مسئول شاخه انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران و یک نفر از اعضا هیأت مدیره مرکزی انجام خواهد گرفت.

– پس از انتخابات فهرست اعضاء منتخب در هیأت مدیره شاخه مربوطه به اطلاع انجمن جراحان اعصاب ایران مرکزی رسانیده و پس از تأیید ناظرین بر انتخابات و هیأت مدیره مرکزی احکام آنان صادر و ارسال خواهد شد.

– پس از انتخابات شاخه مربوط به نام استان مربوط نامگذاری می گردد و شاخه ها پس از رسمیت یافتن می توانند از سربرگهای مخصوص به خود همراه با  آرم انجمن مرکزی استفاده نمایند.

-هنگام برگزاری کنگره های سالیانه و میان دوره ای انجمن جراحان مغز واعصاب و ستون فقرات  ثبت نام همکاران در شاخه های همان استان را می توان انجام داد و 50 درصد از مبلغ دریافتی برای مخارج شاخه مربوط کسر و بقیه به حساب انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران واریز گردد.

– انجام هرگونه فعالیت آموزشی توسط شاخه های انجمن بایستی با مشارکت و تبادل نظر انجمن مرکزی طراحی و پس از تأیید اجراء خواهد گرفت.

– اخذ امتیاز علمی لازم در مورد فعالیت آموزشی شاخه ها از وزارت مطبوع با کمک و راهنمائی دبیر علمی انجمن جراحان مغز و اعصاب مرکزی انجام خواهد گرفت.

-شاخه بایستی کلیه هزینه فعالیت های علمی خود را تأمین نماید.

– انجمن جراحان مغز واعصاب و ستون فقرات  مرکزی هنگام برگزاری فعالیت های آموزشی شاخه ها تسهیلات لازم جهت استفاده از اعضا ء هیأت مدیره و سایر اساتید مرکز برای شرکت و آموزش همکاران را فراهم می نماید.

-کلیه فعالیت های شاخه های انجمن مغز و اعصاب وستون فقرات ایران بایستی منطبق بر اساسنامه انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران باشد که هنگام تشکیل شاخه مربوط در اختیار آنان قرار می گیرد.

– رئیس و دبیر هر شاخه بصورت ادواری با شرکت در جلسات هیأت مدیره مرکز می توانند نظریات خود را اعلام و از تصمیم های هیأت مدیره با خبر شوند.

–  هنگام برگزاری کنگره سالیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران در تهران نشستی مشترک با حضور اعضا محترم هیأت مدیره مرکزی و شاخه ها  جهت بررسی و تبادل نظر در اجرای هر چه بهتر فعالیت های انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات مرکزی وشاخه ها تشکیل می گردد که دعوت مربوط به شرکت در این جلسه توسط دبیر اجرائی انجمن جراحان مغز واعصاب و ستون فقرات ایران مرکزی انجام میگردد.

– شاخه ها موظفند گزارش فعالیت های سالانه خود را به دفتر مرکزی ارسال نمایند.