پیش بارگذار (پریلودر)

اعضا هیات مدیره

دکتر سید ابراهیم کتابچی

رئیس هیات مدیره

دکتر مسعود شیروانی

نایب رییس هیات مدیره

دکتر محمد شیرانی

دبير انجمن