پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره های انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره های سال 1402

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری :بابل – دانشگاه علوم پزشکی بابل

زمان برگزاری : 10 الی 12 آبان ماه 1402

سایت کنگره :

وضعیت : برگزار شده

محل برگزاری : تهران – بیمارستان میلاد، مرکز همایش های شهید غرضی

زمان برگزاری : 26 الی 28 دی  1402

سایت کنگره : www.aicnss.com

وضعیت : برگزار شده

کنگره جراحی قاعده جمجمه (SkullBase)

محل برگزاری : تهران، بیمارستان سینا

زمان برگزاری : 26 و 27 بهمن 1402

سایت کنگره :

وضعیت : برگزار شده