پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره های انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره های سال 1401

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری : شهر اراک – دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمان برگزاری : 27 الی 29 مهرماه 1401

کنگره اسپاین انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری : کیش – مرکز همایش های بین المللی کیش

زمان برگزاری : 14 الی 16 دی 1401

سایت کنگره : www.aicnss.com