پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره های انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره های سال 1401

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری : شهر اراک – دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمان برگزاری : 27 الی 29 مهرماه 1401

وضعیت : برگزار شده

کنگره اسپاین انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری : تهران – بیمارستان میلاد – مرکز همایش های غرضی

زمان برگزاری : 27 تا 29 بهمن 1401

سایت کنگره : www.aicnss.com

وضعیت : برگزار نشده