پیش بارگذار (پریلودر)

وبینارهای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

وبینارهای سال 1399

اداره صرع

تاریخ برگزاری : 15 اسفند 1399

ساعت برگزاری : 17 الی 19

Revision Spinal Surgery

تاریخ برگزاری : 2 بهمن 1399

ساعت برگزاری : 16 الی 19

درمان های مینیمال انوازیو در شکشتگی های استئوپروتیک ستون فقرات

تاریخ برگزاری : 27 آذر 1399

 ساعت برگزاری : 17 الی 20

گلیوم نواحی حساس مغزی

تاریخ برگزاری : 7 اسفند 1399

ساعت برگزاری : 17 الی 19

OPLL در ستون فقرات

تاریخ برگزاری : 25 دی 1399

ساعت برگزاری : 16 الی 19

تومورهای هیپوفیز و قاعده جمجمه (قسمت سوم) – بیماری آکرومگالی

تاریخ برگزاری : 24 مرداد 1399

ساعت برگزاری : 19 الی 21

نوروآنکولوژی

تاریخ برگزاری : 1 اسفند 1399

ساعت برگزاری : 16 الی 19

قاعده جمجمه قسمت اول – شوانوم اعصاب کرانیال غیر وستیبول

تاریخ برگزاری : 4 دی 1399

ساعت برگزاری : 17 الی 20