پیش بارگذار (پریلودر)

وبینارهای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره های سال 1399

ضایعات داخل بطن (قسمت دوم)

 

تاریخ برگزاری : 12 بهمن 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات داخل بطن

تاریخ برگزاری : 2 دی 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات التهابی – عفونی مقلد تومور جلسه دوم

تاریخ برگزاری : 19 شهریور 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

وبینار ضایعات مقلد تومور(جلسه اول)

 

تاریخ برگزاری : 25 تیر 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

تومورهای همی سفریک سوپراتنتوریال در کودکان

تاریخ برگزاری : 14 بهمن 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

نحوه برخورد با بیماران مبتلا به Butterfly Glioma

 
تاریخ برگزاری : 13 آبان 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 18

نقش سیستم های اندوویژن در نوروسرجری

 

تاریخ برگزاری : 4 شهریور 1400
ساعت برگزاری : 17 الی 19

دیدگاه های نوین در جراحی های کرانیو سرویکال

 

تاریخ برگزاری : 7 تیر 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

ساژیتال بالانس

 

تاریخ برگزاری : 16 دی 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات حفره خلفی مغز

 
تاریخ برگزاری : 6 آبان 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19

نقش پارامترهای اسپاینوپلویک دردرمان اسپوندیلولیستزیس

 

تاریخ برگزاری : 7 مرداد 1400
ساعت برگزاری : 17 الی 19

درمان های جراحی و غیر جراحی کوردوم کلایووس

 

تاریخ برگزاری : 27 خرداد 1400
ساعت برگزاری : 17 الی 19

نوروآنکولوژی

 

تاریخ برگزاری : 7 خرداد 1400
ساعت برگزاری : 16 الی 19