پیش بارگذار (پریلودر)

وبینارهای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

وبینارهای سال 1400

عفونتهای پیوژنیک اولیه ستون فقرات

تاریخ برگزاری : 26 اسفند 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات داخل بطن (قسمت دوم)

تاریخ برگزاری : 12 اسفند 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات داخل بطن

تاریخ برگزاری : 2 دی 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات التهابی – عفونی مقلد تومور جلسه دوم

تاریخ برگزاری : 19 شهریور 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

وبینار ضایعات مقلد تومور(جلسه اول)

تاریخ برگزاری : 25 تیر 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

میلوپاتی ستون فقرات گردنی – بررسی روشهای جراحی

تاریخ برگزاری :20 اسفند 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

تومورهای همی سفریک سوپراتنتوریال در کودکان

تاریخ برگزاری : 14 بهمن 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

نحوه برخورد با بیماران مبتلا به Butterfly Glioma

تاریخ برگزاری : 13 آبان 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 18

نقش سیستم های اندوویژن در نوروسرجری

تاریخ برگزاری : 4 شهریور 1400

ساعت برگزاری : 17 الی 19

دیدگاه های نوین در جراحی های کرانیو سرویکال

تاریخ برگزاری : 7 تیر 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

اسپوندیلوپاتیهای دژنراتیو و میلوپاتی ستون فقرات گردنی(CSM)

تاریخ برگزاری : 19 اسفند 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

ساژیتال بالانس

تاریخ برگزاری : 16 دی 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

ضایعات حفره خلفی مغز

تاریخ برگزاری : 6 آبان 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

نقش پارامترهای اسپاینوپلویک دردرمان اسپوندیلولیستزیس

تاریخ برگزاری : 7 مرداد 1400

ساعت برگزاری : 17 الی 19

درمان های جراحی و غیر جراحی کوردوم کلایووس

تاریخ برگزاری : 27 خرداد 1400

ساعت برگزاری : 17 الی 19

نوروآنکولوژی

تاریخ برگزاری : 7 خرداد 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19