پیش بارگذار (پریلودر)

آئین‌نامۀ عضویت انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

امتیازات اعضاء

 

عضو پیوسته سالانه

همکارانی جراحان مغز و اعصابی که حق عضویت خود را  بصورت متناوب پرداخت می کنند لذا همان سال عضو پیوسته محسوب مش شوند.

 

عضو پیوسته مداوم

همکارانی هستند که هر ساله بطور منظم حق عضویت خود را پرداخت نموده‌اند.

 

عضو ارشد

به اعضایی گفته می‌شوند که حداقل 25 سال عضویت پیوسته مداوم انجمن را داشته‌اند.

 

عضو وابسته

متخصصینی که از رشته‌های محتلف تمایل دارند عضویت انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران را داشته باشند.

 

عضو افتخاری

متخصصینی که از طرف انجمن به دلیل فعالیت‌های علمی و تخصصی آنها عضویت افتخاری داده می‌شود.

 

عضو دانشجویی

 

امتیازات مرتبط به اعضای انجمن

 

A_          اعضای پیوسته سالانه

این اعضاء عضو پیوسته سالانه انجمن هستند و فقط در سالی که حق عضویت خود را پرداخته‌اند.

 

 1. ارسال مجله انجمن بصورت رایگان
 2. اطلاع‌رسانی جهت کنگره‌ها و دوره‌های آموزشی
 3. حق رأی در انتخابات هیئت مدیره انجمن
 4. ارائۀ کارت عضویت سالانه

 

B _         اعضای پیوسته مداوم            

 

 1. موارد ذکر شدۀ بالا در تبصرۀ A 
 2. معرفی در سایت انجمن
 3. اولویّت در استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی انجمن
 4. استفاده از مزایای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با سایر انجمن‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، علمی داخل و خارج
 5. استفده از تخفیف برای شرکت در همایش‌های انجمن تا 50% 
 6. درصورت عضویت پیوسته مداوم بالای ده سال نامزدی در هیئت مدیره انجمن و بازرس
 7. اولویّت در انتشار مقاله در نشریۀ انجمن
 8. حضور در کمیته‌های علمی انجمن 

 

C _         اعضای ارشد

علاوه بر مزایای مورد A  و   B از پرداخت حق عضویت سالانه معاف خواهند بود.

ارائۀ کارت دائمی انجمن