پیش بارگذار (پریلودر)

وبینارهای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

وبینارهای سال 1402

عفونتهای پیوژنیک اولیه ستون فقرات

تاریخ برگزاری : 26 اسفند 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19

میلوپاتی ستون فقرات گردنی – بررسی روشهای جراحی

تاریخ برگزاری :20 مرداد 1402

ساعت برگزاری : 16 الی 19

اسپوندیلوپاتیهای دژنراتیو و میلوپاتی ستون فقرات گردنی(CSM)

تاریخ برگزاری : 19 اسفند 1400

ساعت برگزاری : 16 الی 19