پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره های انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره های سال 1403

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره میان دوره ای انجمن

محل برگزاری : یزد، سالن کنفرانس شهید صدوقی

زمان برگزاری :  25 الی 27 مهرماه

سایت کنگره :

وضعیت : برگزار نشده

محل برگزاری :

زمان برگزاری :

سایت کنگره : www.aicnss.com

وضعیت : برگزار نشده

کنگره جراحی قاعده جمجمه (SkullBase)

محل برگزاری :

زمان برگزاری :

سایت کنگره :

وضعیت : برگزار نشده