پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

تاریخ : 27 الی 29 مهرماه 1401

محل برگزاری : اراک، دانشگاه علوم پزشکی

رئیس کنگره : دکتر علیرضا امامی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک
عضو هیات علمی دانشگاه
متخصص ارتوپدی

دبیر اجرایی : دکتر علیرضا کمالی

معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

دبیر علمی : دکتر علیرضا محمدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اراک

رئیس کنگره : دکتر علیرضا امامی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک
عضو هیات علمی دانشگاه
متخصص ارتوپدی

دبیر اجرایی : دکتر علیرضا کمالی

معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

دبیر علمی : دکتر علیرضا محمدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اراک

مراکز اقامتی

3

1

2

3