پیش بارگذار (پریلودر)

افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی باید متناسب با میزان زیرساخت‌ها باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی باید متناسب با میزان زیرساخت‌ها باشد.

وی اضافه کرد: ساده‌انگاری علوم پزشکی و عدم اعتماد به نخبگان و دلسوزان خطرناک است.