پیش بارگذار (پریلودر)

اولتیماتوم وزارت اقتصاد به موسسات مالی و اعتباری

اولتیماتوم وزارت اقتصاد به موسسات مالی و اعتباری

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: موسسات مالی ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

در صورت رعایت نکردن، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

توجه: هر درآمد (واریز به حساب) و گردش حسابی که برای آن مالیات پرداخت نشده باشد یا با درآمدهای رسمی فرد منطبق نباشد قابلیت بررسی از نظر پولشوئی را دارا خواهد بود. به جز تراکنشهای معاف از مالیات یا تراکنشهائی که قبلا بابت آن مالیات پرداخت شده باشد. مانند دریافت سود سهام، دریافت حقوق، تراکنش واریز از حساب شخصی یا فامیل درجه اول به حساب خود، واریز وام و …