پیش بارگذار (پریلودر)

تعرفه‌ها باید منطقی شود

تعرفه‌ها باید منطقی شود تا بتوانیم با حوزه غیرمنطقی برخورد کنیم

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: تعرفه‌ها باید منطقی شود تا بتوانیم با حوزه غیرمنطقی برخورد کنیم

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان گفت: تعرفه‌ها باید منطقی شود تا بتوانیم با حوزه غیرمنطقی برخورد کنیم. این موضوع را در دو سال اخیر بارها گفته‌ام.