پیش بارگذار (پریلودر)

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی تعیین شد

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی تعیین شد

:در جلسه شورای عالی بیمه با حضور همه اعضای زیر نرخ تعرفه‌ها با رای اکثریت اعضا تصویب شد

وزیر بهداشت
معاون درمان وزارت بهداشت
نمایندگان بیمه‌ها
سازمان برنامه و بودجه
سازمان اداری استخدامی
رئيس کل سازمان نظام پزشکی
معاون فنی و نظارت نظام پزشکی
مدیرکل اقتصاد سلامت سازمان

افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش‌های ارائه دهنده خدمت به میزان ۴۶ درصد مصوب گردید.