پیش بارگذار (پریلودر)

تمام بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب بانک مرکزی متصل شدند

تمام بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب بانک مرکزی متصل شدند

مدیر اداره نرم‌افزار بانک مرکزی: تاکنون ۱۴ میلیون حساب تجاری در کشور شناسایی و به ثبت رسیده است.