پیش بارگذار (پریلودر)

درگذشت جناب آقای دکتر برزویه

درگذشت جناب آقای دکتر برزویه

با نهایت تاسف
درگذشت جناب آقای دکتر برزویه از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
که سالیان زیاد در تربیت رزیدنت جراحی اعصاب و پیشرفت رشته جراحی مغز و اعصاب خدمات زیادی انجام داده اند
را تسلیت عرض می نماییم