پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره های انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

مقالات کنگره اسپاین – 27 الی 29 بهمن  1401

روز اول – عصر (27 بهمن)

روز دوم – عصر (28 بهمن)

روز سوم – عصر (29 بهمن)