پیش بارگذار (پریلودر)

نقل و انتقال‌های پولی به شیوه کارت به کارت توسط اداره مالیات به آسانی شناسائی می‌شود

نقل و انتقال‌های پولی به شیوه کارت به کارت توسط اداره مالیات به آسانی شناسائی می‌شود

شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و راه‌های مختلف و متنوع در شناسائی فرارهای مالیاتی است در همین راستا، سامانه سوت‌زنی را فعال کرده‌ایم تا بسیاری از مردم وقتی با موضوع کارت به کارت، دریافت پول نقد و یا سکه مواجه می‌شوند گزارش تخلف را ثبت کنند.

از طریق سامانه و روش‌های مختلف از جمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، پزشکانی که تخلف کرده بودند شناسائی شدند و اسامی آنها به ادارات کل کشور و سازمان نظام پزشکی ارسال شد.

پزشکانی که اسامی آنها ثبت شده است از مزایای تبصره ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی محروم شدند این افراد به عنوان افراد مارک‌دار هستند که باید مالیات واقعی را پرداخت کنند./ ایرنا