پیش بارگذار (پریلودر)

پردرآمدترین شغل‌های دنیا در سال ۲۰۲۳

پردرآمدترین شغل‌های دنیا در سال ۲۰۲۳ اعلام شدند

مطابق معمول چند دهه اخیر، در راس پردرآمدترین شغل‌های جهان جراحی مغز و اعصاب با درآمدی بسیار بالاتر از سایر مشاغل قرار دارد.

خوب است سیاستگذاران اندکی فکر کنند که چرا اینطور است و چرا «باید اینطور باشد»….